[ENGLISH VERSION BELOW]

Przykładowe zadania oferowane przez wirtualnego asystenta

 1. ORGANIZACJA LOGISTYKI I NEGOCJOWANIE CEN
  – podróże (prom, samolot);
  – noclegi (hotele);
  – pomoc drogowa (euro assistance);
  – ośrodki wypoczynkowe na przygotowanie do sezonu i urlop;
  – formalności związane z podróżami.
 2. WINDYKACJA – kontakt z dłużnikami celem uregulowania nieopłaconych faktur.
 3. OPIEKA PRAWNA
  – analiza i wsparcie w sprawach regulaminowych i antydopingowych;,
  – analiza umów;
  – wsparcie w negocjacjach.
 4. WSPARCIE SPECJALISTYCZNE:
  – wybór najlepszej oferty ubezpieczeniowej, opieki medycznej (chirurgia, ortopedia, kliniki rehabilitacyjne);
  – załatwianie spraw urzędowych;
  – tłumaczenia (polski, angielski, rosyjski, francuski, niemiecki);
 5. DZIAŁANIA MARKETINGOWE
  – prowadzenie profilu na facebooku / instagram / twitter;
  – administrowanie stroną www;
  – opieka medialna.
 6. WSPARCIE ADMINISTRACYJNE:
  – przygotowanie dokumentów;
  – wyszukiwanie informacji w Internecie;
  – wykonywanie prezentacji, raportów;
  – analiza dostawców;
  – prowadzenie kalendarza;
  – obsługa faktur.
 7. KONTAKT W TWOIM IMIENIU
 8. ZADANIA SZYTE NA MIARĘ – jeśli potrzebujesz czegoś co nie wymieniłem powyżej napisz, chętnie dobiorę usługę idealnie pasującą do Twoich potrzeb.

Oferujemy elastyczną współpracę dostosowaną do indywidualnych potrzeb zawodników i ich teamów. Zapraszamy do kontaktu pod adresem email asystentzdalny@gmail.com lub numerem telefonu + 48 517937477.

ENGLISH VERSION

 1. LOGISTICS ORGANIZATION & PRICE NEGOTIATIONS
  – travel (ferry, plane);
  – accommodation (hotels);
  – roadside assistance (euro assistance);
  – holiday resorts for preparation for the season and vacation;
  – travel-related formalities.
 2. DEBT COLLECTION – contact with debtors to settle unpaid invoices.
 3. LEGAL AID
  – analysis and support in regulatory and anti-doping matters;
  – contract analysis;
  – support in negotiations.
 4. SPECIALIST SUPPORT:
  – selecting of the best insurance offer, medical care (surgery, orthopedics, rehabilitation clinics);
  – dealing with official matters;
  – translations (Polish, English, Russian, French, German).
 5. MARKETING ACTIVITIES
  – managing social media profiles (facebook / instagram / twitter);
  – website administration;
  – media support.
 6. ADMINISTRATIVE SUPPORT:
  – preparation of documents;
  – searching for information on the Internet;
  – making presentations, reports;
  – supplier analysis;
  – keeping a calendar;
  – invoice handling.
 7. CONTACT ON YOUR BEHALF
 8. CUSTOMISED SOLUTIONS – if you need something that is not listed above, write us. We would be happy to choose a service that perfectly suits your needs.

We offer flexible customized cooperation for riders and their teams. Contact us via email asystentzdalny@gmail.com or phone number + 48 517937477.